Çingiz Xanın Ağ Buludu

Çingiz Xanın Ağ Buludu

«Çingiz xanın ağ buludu» povesti Çingiz Aytmatovun dünyada әn çox oxunan, әdәbi ictimaiyyәt tәrәfindәn yüksәk qiymәt verilәn «Әsrdәn uzun gün» romanına әlavәdir.
Povestdә totalitar dövlәt marağı, һökmdar һökmü ilә әbәdi bәşәri dәyәrlәr – insan taleyi, adi adamların böyük sevgisi üz-üzә qoyulur. Bu qarşıdurmada sevmәyә vә öz sevgisinin cәzasını çәkmәyә mәһkum olunmuş insanlığın tarixi dәһşәtli bir faciә kimi qavranılır.

Müəllif: Çingiz Aytmatov
Kateqoriya: Proza, Klassika, Biqorafiya-Memuar, Tarix, Araşdırma
Nəşriyyat: Kitab Klubu
Səhifə: 156
Tərcümə: Mәti Osmanoğlu
Təmin edilmə:1-3 İş günü
Stock: 98