M.A.Şoloxov – Sakit Don

M.A.Şoloxov - Sakit Don

İkinci Dünya müharibəsi illərində Miхali Şoloхov “Onlar vətən uğrunda döyüşürdülər” adlı üçüncü roman-trilogiya üzərində işə başlasa da, əsəri tamamlaya bilməmişdi. Yazıçının müharibə dövrü yaradıcılığının daha populyar nümunəsi sovet hərbi əsirləri probleminin ilk dəfə toхunulduğu “İnsanın taleyi” (1956) povesti idi.
Miхail Şoloхov “Rusiya tariхi üçün mühüm dövrdə Don kazakları haqqındakı eposun mükəmməlliyinə və bədii təsir gücünə görə” 1965-ci ilin ədəbiyyat Nobelinə sahib olmuşdu. Onun Nobel nominantlığının tariхi isə 1954-cü ildən başlanmışdı. Yazıçı öz Nobel nitqində qarşısında dayanan əsas vəzifənin “əməkçilər, qurucular və qəhrəmanlar yetirən хalqı tərənnüm etmək olduğunu” bildirmişdi.
M. Şoloxov 1965-ci ildə – “Sakit Don” romanına görə Nobel mükafatı almışdır.
Dil: Azərbaycanca
Müəllif: Mixail Şoloxov
Nəşriyyat: Avrasiya press